Strona Główna > Drogi rowerowe > powrót

Piekary Śląskie I

Położenie: ul. Tarnogórska
Długość: ok. 400 m
Szerokość: 1,8 - 2,0 m

Oznakowanie
Ciąg pieszo-rowerowy rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej i Brynickiej, a kończy przy ul. Pokoju. Rowerzysta jadący od strony Świerklańca i Wymysłowa nie jest informowany o tej sytuacji żadnym znakiem. Z kolei osoby jadące od strony centrum Piekar Śląskich - przy skrzyżowaniu z ul. Źródlaną - informowane są o wjeździe na ciąg pieszo-rowerowy gdzie pieszy i rowerzysta porusza się po osobnych ciągach. Znak ten wprowadza użytkowników w błąd, ponieważ nie wyznaczono osobnych ciągów dla pieszego i rowerzysty.
Miejsce przecięcia ciągu pieszo-rowerowego z ul. Źródlaną, Adama Asnyka i Piaskową są oznakowane znakami D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" oraz znakami poziomymi P-11 "przejazd dla rowerzystów". Zauważyć można wandalizm uwidaczniający się przekręconymi licami znaków D-6b.
Na całej długości drogi rowerowej nie wymalowano znaków poziomych P-23 "rower" co przy identycznej kolorystyce nawierzchni ciągu przeznaczonego dla pieszych i rowerzystów może użytkowników wprowadzać w błąd.
Pas ruchu przeznaczony dla pieszych oddzielono kolorową kostką betonową od pasa przeznaczonego dla rowerów.
Co zmienić
1. Na ciągu przeznaczonym dla rowerzystów należy wymalować znaki poziome P-23 "rower",
2. Przy skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej i Brynickiej należy ustawić znak C-13/16 z linią poziomą "znak informujący o tym, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej szerokości ciągu",
3. Przy skrzyżowaniu drogi rowerowej z ul. Źródlaną, znak C-13/16 z linią pionową stojący po północnej stronie ul. Źródlanej należy zastąpić znakiem C-13/16 z linią poziomą "znak informujący o tym, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej szerokości ciągu",
4. Lica znaków D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" należy ustawić zgodnie z ich przeznaczeniem,
5. Należy odnowić znaki P-11 "przejazd dla rowerzystów", gdyż są słabo widoczne.
6. Pasy ruchu dla pieszych i rowerzystów należy oddzielić znakiem P-2 "linia pojedyncza ciągła".

Nawierzchnia
Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonano z kostki betonowej fazowanej. Użycie takie materiału skutkuje tym, że rowerzysta musi zużyć nawet do 40 % energii więcej na przejechanie tego samego odcinka gdyby został on wykonany z asfaltu.
Drugim negatywnym skutkiem stosowania kostki betonowej jest jej zarastanie przez roślinność trawiastą. Proces ten jest widoczny w tym przypadku.
Dużą niedogodnością stają się także dość wysokie krawężniki, przejeżdżanie których daje odczucie niewygodnego skoku. Jedynie przy wyjeździe z drogi rowerowej na ul. Brynicką krawężniki są ułożone równo z nawierzchnią jezdni.
Co zmienić
1. Zastąpić nawierzchnię z kostki betonowej asfaltową.
2. Obniżyć krawężniki do poziomu jezdni.

Bezpieczeństwo
Wzdłuż ul. Tarnogórskiej ciąg pieszo-rowerowy jest oddzielony pasem zieleni, w którym na pewnym odcinku wykonano rów odwadniający. Tam gdzie nie ma rowu wybudowano kanał, którym spływa nadmiar wody. Obecnie jest on częściowo zarośnięty i wymaga oczyszczenia.
Na znacznej długości droga rowerowa jest oświetlona co wpływa na bezpieczeństwo jej użytkowników.
Dobrze zaplanowano także zjazd z drogi rowerowej w kierunku Wymysłowa i przy ul. Pokoju.
Natomiast poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa rowerzysty jest zakończenie drogi rowerowej na ul. Brynickiej. W miejscu tym osoby jadące w kierunku Świerklańca praktycznie wjeżdżają na sam środek skrzyżowania ul. Brynickiej z Tarnogórską. Przydałoby się w tym miejscu odsunąć drogę rowerową od ul. Tarnogórskiej.
Na bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych negatywnie może wpływać szerokość wspólnego ciągu na odcinku od ulicy Źródlanej do Brynickiej - wynosi on tam tylko 1,8 m. Według przepisów taki wspólny ciąg powinien mieć szerokość minimum 2,5 m.
Innym zagrożeniem dla jadącego rowerzysty może być także samochód, który dojeżdżając do posesji porusza się po drodze rowerowej.

Rozbudowa
Myśląc o rozbudowie dobrze by było połączyć go z istniejącym ciągiem przy ul. Bytomskiej. Z obserwacji wynika, że mimo wybudowania drogi dla rowerów, szereg rowerzystów wybiera podróż po jezdni ul. Tarnogórskiej. Dzieje się tak prawdopodobnie z kilku przyczyn. Po pierwsze analizowany odcinek jest zbyt krótki - jego długość do ok. 400 m - i rowerzyście "nie opłaca się" specjalnie zjeżdżać z trasy. Drugą przyczyną może być brak oznakowania rozpoczynającego się ciągu pieszo-rowerowego oraz komfort jazdy, który jest zdecydowanie lepszy na nawierzchniach asfaltowych.

Piekary Śląskie II

Położenie: ul. Bytomska
Długość: ok. 1 600 m
Szerokość: 1,5 - 2,0 m

Oznakowanie
Ciąg pieszo-rowerowy rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej z drogą polną, a kończy przy przystanku autobusowym w obrębie skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Papieża Jana Pawła II. O początku drogi rowerowej rowerzyści informowani są znakiem C-13/16 z linią pionową "ciąg pieszo-rowerowy, gdzie rowerzysta i pieszy mają osobne pasy ruchu". Natomiast o zakończeniu drogi rowerowej rowerzysta informowany jest tylko przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej z ul. Papieża Jana Pawła II. Sytuacja taka sprawia, że osoby jadące w kierunku Świerklańca wjeżdżają na wąski chodnik następnie przystanek i włączają się do ruchu na środku skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Józefowską. Stwarza to bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzysty i pieszych. Ponadto celem wyeliminowania ruchu rowerowego z jezdni ul. Bytomskiej ustawiono równolegle z początkiem drogi rowerowej znaki B-9 "zakaz wjazdu rowerów".
Jadąc w kierunku centrum miasta zauważymy niekonsekwencję w ustawianiu znaku C-13/16, który błędnie wskazuje pas przeznaczony dla rowerów.
Na całej długości drogi rowerowej wymalowano znaki poziome P-23 "rower" co przy identycznej kolorystyce nawierzchni całego ciągu wskazuje pas, po którym ma jechać rowerzysta.
Na przejazdach przez drogi prostopadle dochodzące do ul. Bytomskiej brakuje znaków P-11 "przejazd dla rowerzystów".
Pas ruchu przeznaczony dla pieszych oddzielono kolorową kostką betonową od pasa przeznaczonego dla rowerów.
Na drodze rowerowej w okolicach przystanku autobusowego nie wymalowano znaku P-10 "przejście dla pieszych".
Co zmienić
1. Uporządkować oznakowanie pionowe i zakończyć drogę rowerową w okolicy skrzyżowania ul. Bytomskiej z Józefowską znakiem C-13/16,
2. Na przejazdach przez drogi dolotowe do ul. Bytomskiej należy wymalować znaki P-11 "przejazd dla rowerzystów",
3. Pasy ruchu dla pieszych i rowerzystów należy oddzielić znakiem P-2 "linia pojedyncza ciągła",
4. Wymalować znak P-10 "przejście dla pieszych" na drodze rowerowej w okolicach przystanku autobusowego.

Nawierzchnia
Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonano z kostki betonowej fazowanej. Użycie takie materiału skutkuje tym, że rowerzysta musi zużyć nawet do 40 % energii więcej na przejechanie tego samego odcinka gdyby został on wykonany z asfaltu.
Drugim negatywnym skutkiem stosowania kostki betonowej jest jej zarastanie przez roślinność trawiastą. Proces ten jest widoczny w tym przypadku.
Dużą niedogodnością stają się także dość wysokie krawężniki, przejeżdżanie których daje odczucie niewygodnego skoku.
Nie przyjemne - zwłaszcza przy prędkościach powyżej 15 km/h - są także momenty przejeżdżania przez wjazdy do posesji. Są one tak wykonane, że powierzchnia drogi rowerowej nagle opada, a zaraz potem nagle się wznosi.
Trzecim negatywnym skutkiem zastosowania kostki betonowej - choć wpływ na to ma także sposób jej ułożenia - to powstające wybrzuszenia i dołki od kół parkujących samochodów.
Co zmienić
1. Zastąpić nawierzchnię z kostki betonowej asfaltową.
2. Obniżyć krawężniki do poziomu jezdni.

Bezpieczeństwo
Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa rowerzysty są zakończenia drogi rowerowej. Zaplanowano je w taki sposób, że rowerzysta nagle pojawia się na jezdni lub na środku skrzyżowania. Ponadto, żeby wjechać na drogę rowerową musi pokonać wysoki krawężnik lub w przypadku zjechania z prawego pasa jezdni przepuścić wszystkie jadące samochody.
Na odcinku gdzie było możliwym wybudowanie separacyjnego pasa zieleni oddzielającego drogę rowerową od jezdni nie zrobiono tego.
Droga rowerowa przecinając drogi dolotowe powinna być oddalona od ulicy Bytomskiej tak aby powstała naturalna strefa akumulacji pojazdów.
Kolejnym niebezpiecznym rozwiązaniem jest poprowadzenie drogi rowerowej między jezdnią a przystankiem autobusowym. Sprzyjają temu warunki terenowe i dlatego powinna ona biec tyłem wiaty. Dodatkowo dla bezpieczeństwa rowerzysty i oczekujących na autous droga rowerowa powinna być odgrodzona od strefy przystanku barierkami ochronnymi.
Niebezpieczeństwo poruszania się po drodze rowerowej stwarza także sama policja, która rejon ten upodobała sobie do kontroli radarowej. Zdarzały się przypadki, że kierowca pojazdu nie miał innej możliwości jak zatrzymać się do kontroli na drodze rowerowej.
Należałoby również wyeliminować parkujące samochody na drodze rowerowej.
Na bezpieczeństwo użytkowników ciągu pieszo-rowerowego ma także wpływ jego szerokość, która na pewnych odcinkach maleje do poziomu 1,5 m.
Droga rowerowa na całej swej długości jest oświetlona poprawiając bezpieczeństwo i widoczność rowerzyście jak i kierującym innymi pojazdami.
Dobrym posunięciem było także ogrodzenie rowu odpływowego barierkami ochronnymi.

Rozbudowa
Powyższy odcinek drogi rowerowej w pierwszej kolejności należałoby połączyć z dwoma sąsiednimi. Pierwszym w Kozłowej Górze i drugim biegnącym w kierunku DW 911. Powstanie w ten sposób zalążek sieci, który łatwiej i logiczniej będzie można rozbudować o warianty prowadzące do Osiedla Wieczorka i ścisłego centrum miasta.

Piekary Śląskie III

Położenie: łącznik ul. Bytomskiej z DW 911
Długość: ok. 1 200 m
Szerokość: 2,0 m

Oznakowanie
Ciąg pieszo-rowerowy rozpoczyna się przy skrzyżowaniu łącznika z DW 911, a kończy w okolicy ul. Inwalidów Wojennych. O początku drogi rowerowej rowerzyści informowani są znakiem C-13/16 z linią pionową "ciąg pieszo-rowerowy, gdzie rowerzysta i pieszy mają osobne pasy ruchu". Natomiast o zakończeniu drogi rowerowej rowerzysta w ogóle nie jest informowany. Sytuacja taka sprawia, że osoby jadące w kierunku centrum miasta wjeżdżają na wąski chodnik mając po drodze do pokonania wysokie krawężniki.
Lica części znaków pionowych zamontowano na specjalnych wysięgnikach, które są dobrze widoczne dla kierujących pojazdami, a jednocześnie nie przeszkadzają rowerzystom.
Ciąg przeznaczony dla rowerzystów oznaczono innym kolorem kostki betonowej.
Na całej długości drogi rowerowej wymalowano znaki poziome P-23 "rower".
Przejazd drogi rowerowej przez DW 911 nie wymalowano na czerwonym podkładzie.
Co zmienić
1. Zakończyć drogę rowerową w okolicy skrzyżowania łącznika z ul. Inwalidów Wojennych stosując odpowiednie oznakowanie,
2. Na przejeździe przez DW 911 należy wymalować znak P-11 "przejazd dla rowerzystów" na czerwonym podkładzie,
3. Pasy ruchu dla pieszych i rowerzystów należy oddzielić znakiem P-2 "linia pojedyncza ciągła".

Nawierzchnia
Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonano z kostki betonowej fazowanej. Użycie takie materiału skutkuje tym, że rowerzysta musi zużyć nawet do 40 % energii więcej na przejechanie tego samego odcinka gdyby został on wykonany z asfaltu.
Drugim negatywnym skutkiem stosowania kostki betonowej jest jej zarastanie przez roślinność trawiastą. Proces ten jest widoczny w tym przypadku.
Dużą niedogodnością stają się także dość wysokie krawężniki, przejeżdżanie których daje odczucie niewygodnego skoku.
Co zmienić
1. Zastąpić nawierzchnię z kostki betonowej asfaltową.
2. Obniżyć krawężniki do poziomu jezdni.

Bezpieczeństwo
Użytkowanie powyższej drogi rowerowej stwarza dwa główne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Pierwsze pojawia się w momencie kiedy rowerzysta jedzie w kierunku centrum miasta. W okolicach skrzyżowania z ul. Inwalidów Wojennych droga rowerowa się kończy i rowerzysta ma do wyboru albo nagle zjechać na jezdnię, albo jechać dalej wzdłuż niej po wąskim chodniku.
Drugim niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie z drogą dojazdową do Kopca Wyzwolenia. Kopiec jako cel wielu wycieczek pieszo-rowerowych generuje określony ruch i zachowania. Infrastruktura drogowa powinna zabezpieczać dotarcie do celu wszystkim użytkownikom drogi. W chwili obecnej jest on tylko możliwy dla właścicieli samochodów. Dla przykładu osoby jadące na rowerze dojeżdżając do omawianego miejsca muszą zejść z roweru i "na dziko" przejść przez jezdnię, pokonując po drodze wysoki krawężnik.
Nie co mniej groźnymi, ale wartymi uwagi są rozwiązania zastosowane przy przejeździe przez DW 911. Słup, do którego przymocowano sygnalizację świetlną stoi dokładnie na środku przejazdu dla rowerów skutecznie zawężając jego szerokość. Ponadto przycisk wzbudzania sygnalizacji świetlnej znajduje się po złej stronie i rowerzyści jadący od strony Radzionkowa muszą zejść z roweru albo wjechać na pas przeznaczony dla pieszych żeby wzbudzić zielone światło.
Na odcinku powyższego ciągu pieszo-rowerowego możliwym było wybudowanie separacyjnego pasa zieleni oddzielającego drogę rowerową od jezdni - nie zroniono tego.
Droga rowerowa na całej swej długości jest oświetlona poprawiając bezpieczeństwo i widoczność rowerzyście jak i kierującym innymi pojazdami.

Rozbudowa
W pierwszej kolejności należałoby "dociągnąć" drogę rowerową do skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Papieża Jana Pawła II gdzie mogłaby się połączyć z odcinkiem biegnącym do Kozłowej Góry.
Drugą zmianą będzie budowa przejazdu dla rowerów i pieszych, który umożliwi bezpieczny dojazd do Kopca Wyzwolenia.
Natomiast dalsze prace rozbudowujące sieć powinny zostać oparte na pomiarach kierunków i celu ruchu rowerowego oraz konsultacji ze środowiskiem rowerowym./do góry/