Strona Główna > Drogi rowerowe > powrót

Kalety I

Położenie: w okolicy linii kolejowej
Długość: ok. 600 m
Szerokość: 3,5 - 4,0 m

Oznakowanie
Ciąg pieszo-rowerowy rozpoczyna się w trzech miejscach: przy rzece na ul. Powstańców Śląskich, jako przedłużenie ul. Sobieskiego i przy ul. 1-go Maja niedaleko przejazdu kolejowego.
Omawiany ciąg łączy centrum Kalet z dzielnicą Jędrysek oraz umożliwia bezkolizyjny przejazd przez linię kolejową. O rozpoczęciu ciągu pieszo-rowerowego informują nas znaki umieszczone na początku drogi. Na całej swej długości droga jest ciągiem pieszo-rowerowym gdzie ruch zarówno pieszych jak i rowerów odbywa się na całej szerokości drogi. W celu uniemożliwienia wjazdu samochodów ustawiono słupki blokujące.
Co zmienić
Jako, że droga jest stosunkowo krótka i biegnie zdala od dużego ruchu samochodowego dodatkowe oznakowanie nie jest potrzebne. Przydałyby się natomiast słupki blokujące na wjazdach od ul. 1-go Maja i ul. Sobieskiego.

Nawierzchnia
Zastosowana nawierzchnia na pewnych odcinkach znacznie odbiega od tej po jakiej powinni jeździć rowerzyści. Tylko odcinek od ul. 1-go Maja do mostu nad rzeką wykonany jest z asfaltu. Reszta trasy (oprócz drewnianej nawierzchni mostu) pokrta jest betonową kostką, która znacznie utrudnia jazdę.
Co zmienić
1. Zastąpić nawierzchnię z kostki betonowej asfaltową.
2. Odnowić asfaltowy odcinek.

Bezpieczeństwo
Pod kątem bezpieczeństwa w znaczeniu kontaktu rowerzysty z samochodami powyższa droga rowerowa jest bezpieczna, gdyż biegnie zdala od ruchu samochodowego. Jedynym zagrożeniem a raczej niedogodnością może być powykrzywiana nawierzchnia z kostki betonowej.

Rozbudowa
Myśląc o rozbudowie powyższego ciągu pieszo-rowerowego dobrze by było zaplanować odcinek prowadzący do ścisłego centrum miasta.

Kalety II

Położenie: ul. Fabryczna/Paderewskiego
Długość: ok. 2000 m
Szerokość: 2,0 - 2,5 m

Oznakowanie
Wzdłuż ul. Fabrycznej i ul. Powstańców poprowadzono drogę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy. Powstały w ten sposób odcinek łączy Kuczów (dzielnicę Kalet) z obszarem centralnym miasta (okolice stadionu).
O rozpoczynającej się drodze rowerowej informują rowerzystę znaki. Osoby jadące od strony Kuczowa są informowane o tym, że nie mogą dalej jechać jezdnią. Natomiast rowerzyści jadący od strony centrum Kalet informowani są o rozpoczynającej się drodze rowerowej, która następnie przechodzi w ciąg pieszo-rowerowy oraz o tym, że nie mogą dalej jechać jezdnią.
Co zmienić
W pierwszej kolejności należałoby na początku drogi od strony Kuczowa ustawić znak informujący o rozpoczynającym się ciągu pieszo-rowerowym. Kolejnym krokiem będzie wymalowanie na drodze rowerowej poziomego znaku "symbol roweru" informującego o biegnącej tędy drodze rowerowej. Ostatnim elementem do wykonania będzie uporządkowanie przejść pieszo-rowerowych. Pierwsze w poprzek ul. Fabrycznej tak aby nie kończyło się na łące oraz drugie w poprzek ul. Kilińskiego z wymalowanym czerwonym podkładem.

Nawierzchnia
Na całej długości nawierzchnia drogi rowerowej jak i ciągu pieszo-rowerowego wykonana jest z asfaltu. Nawierzchnia drogi rowerowej jest w bardzo złym stanie. Asfalt jest popękany i pourywany do tego stopnia, że rowerzyści wolą jechać po parkingu.
Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Asfalt jest nieporozrywany lecz gruboziarnisty i tylko miejscami popękany. W czasie jazdy mogą przeszkadzać obficie występujące szyszki.
Bardzo dobrze wykonano przejazdy przez drogi poprzeczne. Krawężniki są bardzo nisko - niemal na równi z jezdnią - i rowerzysta nie czuje charakterystycznego skoku.
Co zmienić
1. Położyć nowy asfalt na drodze rowerowej w kolorze czerwonym tak aby wyróżniał się od biegnącego obok chodnika.
2. Odnowić i poszerzyć nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego.

Bezpieczeństwo
Na przedmiotowym odcinku droga rowerowa jest odseparowana od ruchu samochodowego wybudowanym parkinkiem (przy stadionie) oraz rowem odwadniającym.
Biegnące w poprzek drogi przepusty wodne są zabezpieczone barierkami chroniącymi rowerzystę przed wjechaniem.
Łuki zakrętów są bardzo łagodne i prawie niewyczuwalne.
Pewne zagrożenie może stwarzać szerokość ciągu pieszo-rowerowego, co przy dużym nasileniu ruchu i prędkości może być przyczyną wypadków i potrąceń.

Rozbudowa
Dobrym rozwiązaniem będzie rozbudowa ciągu w kierunku Miotka oraz centrum miasta./do góry/